Câu hỏi:
What gets bigger the more you take from it?
Đáp án:
A hole.
0
0
Chia sẻ với bạn bè