Câu hỏi:
What has a foot but no leg?
Đáp án:
A ruler!
0
0
Chia sẻ với bạn bè