Câu hỏi:
What comes once a minute, twice a week and once a year?
Đáp án:
The letter 'E'.
0
0
Chia sẻ với bạn bè