Câu hỏi:
What is pink and can think?
Đáp án:
A Brain.
0
0
Chia sẻ với bạn bè