Câu hỏi:
I have keys but no locks, I have a space but no room, You can enter, but can't go outside. What am I?
Đáp án:
A keyboard Lol.
0
0
Chia sẻ với bạn bè