Câu hỏi:
What type of music do rabbits listen to?
Đáp án:
Hip hop.
0
0
Chia sẻ với bạn bè