Câu hỏi:
What is a pirates favorite word?
Đáp án:
Arrgh.
0
0
Chia sẻ với bạn bè