Câu hỏi:
2, 3, 5, 9, 17, _ What is the next number in the sequence?
Đáp án:
33.
0
0
Chia sẻ với bạn bè