Câu hỏi:
What did the tree wear to the pool?
Đáp án:
Swim trunks!
0
0
Chia sẻ với bạn bè