Câu hỏi:
What tree is most warmly clad?
Đáp án:
A Fir Tree
0
0
Chia sẻ với bạn bè