Câu hỏi:
What do you call a happy cowboy?
Đáp án:
A jolly rancher.
0
0
Chia sẻ với bạn bè