Câu hỏi:
What gets whiter as it gets dirtier?
Đáp án:
a blackboard
0
0
Chia sẻ với bạn bè