Câu hỏi:
What Has Only Two Words But Thousands Of Letters?
Đáp án:
Post Office.
0
0
Chia sẻ với bạn bè