Câu hỏi:
A là em của B, B là cháu của C, C là dì của D, D là vợ của E, E là cháu của F. Vậy A gọi F bằng gì?
Đáp án:
Gọi bằng miệng
0
0
Chia sẻ với bạn bè