Câu hỏi:
What can you break without holding it?
Đáp án:
A promise.
0
0
Chia sẻ với bạn bè