Câu hỏi:
Where do zombies go on vacation?
Đáp án:
The Dead Sea.
0
0
Chia sẻ với bạn bè