Câu hỏi:
What kind of streets do zombies like?
Đáp án:
Dead ends!
0
0
Chia sẻ với bạn bè