Câu hỏi:
What do you call a three humped camel?
Đáp án:
Pregnant.
0
0
Chia sẻ với bạn bè